مقالات و پایان نامه ها

آلبومين با قابليت تطبيق ساختاري بالا در تغيير شرايط محيطي

افزايش PEG Mw, سبب كاهش اندازه خلل و فرج مي‌شود. گرچه اين عامل كم اهميت ترين متغير درمقايسه با فاكتورهاي ديگر به حساب مي آيد، اما دركنترل كردن اندازه متوسط خلل و فرج اثر قابل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ميكرو ساختار داربست ها

تشريح (توصيف) داربست هاCHARACTERIZATION OF SCAFFOLDS         ميكرو ساختار داربست ها را مي توان از نظر كيفي بوسيله ميكروسكوپي اسكن الكترون ولتاژپايين (SEM)(1.3KV) و از نظر كمي توسط روش تخلخل سنجي جيوه ران (MIP) براي تعيين ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

داربست هاي پليمري

داربست هاي پليمري بكار رفته به عنوان جانشين براي ماتريس برون سلولي ارثي (ECM)، براي بازسازي استخوان، غضروف، كبد، پوست و بافت‏هاي ديگر استفاده مي‌شود. پلي لاكتيد (PL)، پلي گليكوليد (PG) و كوپليمرهاي آنها (PLG) ادامه مطلب…

By 92, ago