مقالات و پایان نامه ها

داربست هاي پليمري

داربست هاي پليمري بكار رفته به عنوان جانشين براي ماتريس برون سلولي ارثي (ECM)، براي بازسازي استخوان، غضروف، كبد، پوست و بافت‏هاي ديگر استفاده مي‌شود. پلي لاكتيد (PL)، پلي گليكوليد (PG) و كوپليمرهاي آنها (PLG) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پردازش ساختار بافت

-پردازش ساختار بافتHISTOLOGICAL PROCESSING                               مورفولوژي كلي و تغييرات فوق ساختاري در برون كاشتي ها يا اسفنج هاي كشت شده PHEMA را ميتوان توسط ميكروسكوپ چشمي و ميكروسكوپ انتقال الكترون (TEM) بر بافت پردازش شده در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استخراج ساكس هلت داربست

استخراج ساكس هلت داربست SOXHLET EXTRACTION OF SCAFFOLD                                                  تحقيقات چيفكوفي و همكارانش نشان داد كه آ‎ب استخراج شده از ژل هاي PHEMA و تزريق شده به درون پوست موش ها نسبتاً دردناك است. بنابراين خارج ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تهيه قالبMOLD PREPARATION    

-تهيه قالبMOLD PREPARATION                                                                قالب ها بايد قبل از تهيه فرمولاسيون بسپارش آماده باشند. قالب بايد هم در دسترس بوده (به عبارت ديگر شيشه يا پلي پروپيلن) و هم به طور كامل با الكل قابل پاك ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

توليد داربست هاي پليمري: پليمريزاسيون (بسپارش)

داربست هاي به دست آمده از طريق روش بسپارش كانيدهاي خوبي براي مهندسي بافت به شمار رفته و به دليل سهولت ساخت نسبت به روش ديگر ساخت داربست ارجحيت دارند. با وجوديكه پليمرهاي مختلفي را ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

آلبومين با قابليت تطبيق ساختاري بالا در تغيير شرايط محيطي

افزايش PEG Mw, سبب كاهش اندازه خلل و فرج مي‌شود. گرچه اين عامل كم اهميت ترين متغير درمقايسه با فاكتورهاي ديگر به حساب مي آيد، اما دركنترل كردن اندازه متوسط خلل و فرج اثر قابل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ميكرو ساختار داربست ها

تشريح (توصيف) داربست هاCHARACTERIZATION OF SCAFFOLDS         ميكرو ساختار داربست ها را مي توان از نظر كيفي بوسيله ميكروسكوپي اسكن الكترون ولتاژپايين (SEM)(1.3KV) و از نظر كمي توسط روش تخلخل سنجي جيوه ران (MIP) براي تعيين ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

داربست هاي پليمري

داربست هاي پليمري بكار رفته به عنوان جانشين براي ماتريس برون سلولي ارثي (ECM)، براي بازسازي استخوان، غضروف، كبد، پوست و بافت‏هاي ديگر استفاده مي‌شود. پلي لاكتيد (PL)، پلي گليكوليد (PG) و كوپليمرهاي آنها (PLG) ادامه مطلب…

By 92, ago