پي سازي

پي سازي چند مرحله دارد:

 

1- آزمايش زمين

گاهي پس از پي كني به طبقه اي از زمين محكم و سفت مي رسند و پي سازي را شروع مي كنند ولي پس از چندي ساختمان ترك برمي دارد. علت آن اين است كه زمين سفتي كه به آن رسيده اند از طبقه نازكي بوده است و متوجه آن نشده اند ولي براي اطمينان در جاهاي مختلف زمين چند حلقه چاه مي زنند تا از طبقات مختلف زمين آگاهي پيدا كنند و بعد شفته ريزي را شروع مي كنند اين عمل را در ساختمان گمانه زني (سنداژ) مي گويند.

2- امتحان مقاومت زمين

يك صفحه بتوني 20×20×20 يا 20×50×50 از بتن آرمه گرفته و روي آن به وسيله گذاشتن تيرآهنها فشار وارد مي آورند. وزن آهنها مشخص و سطح صفحه بتن هم مشخص است فقط يك خط كش به صفحه بتني وصل مي كنند و به وسيله ميليمترهاي روي آن ميزان فرورفتگي زمين را از سطح ازاد مشخص و اندازه گيري مي كنند ولي اگر بخواهند ساختمانهاي بسيار بزرگ بسازندبايد زمين را بهتر آزمايش كنند. براي اين منظور با دستگاه فشارسنج زمين را اندازه گيري مي كنند و آزمايش فوق براي ساختمانهاي معمولي در كارگاه است.

پس از عمليات فوق پي كني را آغاز مي كنند و پس از پي كني شفته ريزي شروع مي شود.

3- افقي كردن كف پي ها (تراز كردن)

براي تراز كردن كف پي ساختمانها از ترازهاي آبي استفاده مي كنند در ديوار هاي طويل چون كار شمشه و تراز كردن وقت بيشتري لازم دارد، براي صرفه جويي در وقت از سه «T» مي توان استفاده كرد بدين معني كه «T» اول بار را با «T» دوم تراز مي كنند و «T» سوم را در مسافت مسير بع طوري كه سه «T» در يك رديف قرار بگيرد قرار مي دهند  از روي «T» اول و دوم كه با هم برابر هستند «T» سوم را ميزان و برابر مي كنند و پس از آنكه «T» سوم برابر شد
«T» اول را برمي دارند و به فاصله بيشتري بعد از «T» سوم قرار مي دهند، دوباره «T» دوم و سوم را با «T» چهارم كه همان «T» اول مي باشد برابر مي كنند و دنباله اين ترازها را تا خاتمه محل كار ادامه مي دهند.

البته اين طريق تراز كردن بيشتر در جاده سازي و زمينهاي پهناور به كار مي رود.

شفته ريزي

كف پي ها بايد كاملا افقي و زاويه كف پس نسبت به ديوار پي بايد 90 درجه باشد. اول كف پي را بايد آب پاشيد، تا مرطوب گردد و واسطه اي بين زمين و شفته وجود نداشته باشد، و سپس شفته را داخل آن ريخت.

شفته عبارت است از خاك و شن و آهك كه به نسبت 200 تا 250 ميليگرم گرد آهك را در متر مكعب خاك مخلوط مي كنند و گاهي هم در محلهايي كه احتياج باشد پاره سنگ به آن مي افزايند. شفته را در پي مي ريزند و پس از اينكه ارتفاع شفته به 30 سانتيمتر رسيد آن را در يك سطح افقي هموار مي كنند و يك روز آن را به حالت خود مي گذارند تا دو نم شود يعني آب يا در زمين فرو رود و يا تبخير گردد.

پس از اينكه شفته دو نم شد آن را به وزنة سنگيني مي كوبند پس از اينكه خوب كوبيده شد دوباره شفته را به ارتفاع 30 سانتيمتر شروع مي كنند و عمل اول را انجام مي دهند. تكرار اين عمل تا پر شدن پي ادامه دارد.

 

پي سازي

بعد از اينكه عمل پي كني به پايان رسيد پي را بايد با مصالح مناسب بسازند تا بسطح زمين رسيده و قابل قبول براي هرگونه بنا باشد مصالحي كه در پي بكار ميرود بايد قابليت تحمل فشار مصالح بعدي را داشته باشد و ضمنا چسبندگي مصالح نسبت به يكديگر باندازه اي باشد كه بتواند در مقابل بارهاي بعدي تحمل كند و فشار را يكنواخت به تمام پي ها انتقال دهد چون هرچه ساختمان بزرگتر و وسيع تر باشد فشارهاي وارده زيادتر بوده و مصالحي كه در پي بكار ميرود بايد متناسب با مصالح بعدي باشد.

پي سازي را با چند نوع مصالح انجام ميدهند مصالحي كه در پي سازي بكار ميرود عبارت از شفته آهكي – پي سازي با سنگ – پي سازي با بتن – پي سازي با بتن مسلح.

پي سازي با بتن

پي سازي با بتن – پس از اينكه كار پي كني به پايان رسيد پي را باندازه تقريبي ده سانتيمتر بتن كم سيمان بنام بتن مگر مي ريزند كه سطح خاك و بتن اصلي را از هم جدا كند روي بتن مگر قالب بندي داخل پي را با تخته انجام ميدهند همانطور كه در بالا گفته شد عمل قالب بندي وسيع تر از سطح زير ديوار نقشه انجام ميگيرد تمام قالب ها كه آماده شد بتن ساخته شده داخل قالب نموده و خوب مي كوبند و يا با ويبراتور بآن لرزش وارد اورده تا خلل و فرج آن پر شود و چنانچه بتن مسلح باشد داخل قالب را با ميله هاي گرد آرماتوربندي و بعد از آهن بندي داخل قالب را با بتن پر مي كنند.

بتن ريزي در پي و آرماتور داخل آن به نسبت وسعت پي براي ساختمانهاي بزرگ قابليت تحمل فشارز هرگونه بنا را ميتواند داشته باشد و بصورت كلافي بهم پيوسته فشار ساختمان را به تمام نقاط زمين منتقل مي كند و از شكست و ترك هاي احتمالي در ساختمان جلوگيري بعمل مي اورند.

پي سازي و پي كني با هم

در بعضي مواقع ممكن است زمين سست بوده و پي كني بطور يكدفعه نتواند انجام پذيرد و اگر بخواهيم داخل تمام پي ها را قالب بندي كنيم مقرون به صرفه نباشد در اينموقع قسمتي از پي را كنده و با تخته و چوب قالب بندي نموده شفته ريزي مي كنيم پس از اينكه شفته كمي خود را گرفت يعني آب آن تبخير و يا در زمين فرو رفت و دو نم شد پي كني قسمت بعدي را شروع نموده و با همان تخته ها، قالب بندي مي كنيم بطوريكه شفته اول خشك نشده باشد و بتواند با شفته بعد خودگيري خود را انجام داده و بچسبد اين نوع پي سازي معمولا در زمين هاي نرم و باتلاقي – خاك دستي و ماسه آبدار عمل ميگردد.

عايقكاري

عايقكاري اصولا براي پيشگيري از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان يا مصالح ساختماني به كار مي رود. مصالح ساختماني در مقابل رطوبت دوام خود را از دست مي دهد و مي پوسد. قير به تنهائي براي عايقكاري كافي است ولي براي آنكه استقامت داشته باشد گوني كه بافت آن براي قير مانند آرماتور در «بتن» است به كار مي برند ديواري را كه عايق مي شود با ملاط ماسه و سيمان اندود مي كنند زيرا خلل و فرج آجركاري را نمي توان با قير پر كرد و در هر جايي كه قير در فضاي آزاد باشد يعني دو طرف آن را ملاطي نپوشانده باشد، در هواي گرم ذوب مي شود و به اطراف خود حركت مي كند و محل خود را خالي مي گذارد و محل خالي سوراخ و قابل نفوذ مي گردد.

عايقكاري بر دو نوع است: افقي و عمودي.

عايقكاري افقي معمولا روي پي ها و كف اتاقها و روي بام و تراسها به كار مي رود. عايقكاري روي بامها بايد به طريقي انجام شود كه رديف گونيها از مقابل آبرو (ناودان) شروع گردد و لبة گوني ها بطوري كه دومي روي اولي و سومي روي دومي و همين طور تا آخر انجام گيرد.، تا موقعي كه‌ آب روان مي شود از درز گونيها به زيرگونيهايي كه در شيب قرار گرفته نفوذ نكند و از سرايت رطوبت به سقف مانع شود ولي در پي ها و كف اتاقها لبة گونيها به هر طريقي كه قرار گيرد صحيح است چون شيبي وجود ندارد.

در عايقكاري عمودي كه در اطراف بنا براي ممانعت از نفوذ رطوبت به داخل زمينها انجام مي شود بايد توجه داشت كه لبة گونيها روي هم قرار گيرد و اين هم گيري در حدود 10 سانتيمتر باشد.

 

شوره زدگي (سفيدك)

شوره لكه سفيدرنگي است كه بر سطح ديوار آجري ظاهر مي شود. در اثر تبخير آب حاوي نمك، قسمتي از نمك محلول در آب بر سطح كار يا در نزديكي آن ظاهر مي شود. اين نمك معمولا بي ضرر است و در مدت كوتاهي ناپديد مي شود. با برس كشي خشك يا همراه با آب تميز مي توان كار نمك زدايي را انجام داد، اما استفاده از اسيدها را بايد به كارشناس واگذار كرد.

 

بلوكهاي سفالي

اندازة شكلي بلوكهاي سفالي را: پهنا mm 150 يا 100، 75، 5/62×255×300 ذكر مي كند. اين بلوكها به صورت توخالي يا مجوف و به روش تزريقي ساخته مي شوند و همانند آجرهاي خاك رس در كوره پخته مي شوند. بلوك شش حجرة استاندارد به طور عمده براي جدارة داخلي ديوارهاي دوجداره به كار مي رود، درحالي كه بلوك سه حجره در وهلة اول جهت احداث تيغه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.