نعل درگاه

براي پوشش بالاي سر درها و پنجره ها و پيشگيري از بازي چند پايه و يا ديوار و ريزش بالاي در و پنجره به نعل درگاه احتياج است. نعل درگاه را بالاي در و پنجره به چند طريق قرار ميدهند تا سنگيني و فشار وارده از بالا را به تكيه گاههاي دو طرف منتقل كند. نعل درگاه ممكن است از مصالح مختلف چوب – تيرآهن بتن و يا سنگ و آجر ساخته شود.

نعل درگاهي از تيرآهن

نعل درگاهي از تيرآهن – روي ديوار در محل نعل درگاهي نبش پايه ها را دو قطعه بلوك بتني نصب و يا در محل قالب بندي كرده بتن ريزي مي كنيم و تيرآهن هاي نعل را روي آن قرار داده محكم مي نمائيم در طول نعل درگاهي چنانچه فاصله دو ديوار در يا پنجره يعني طول تيرآهن تا دو متر باشد دو عدد ميل مهار و چنانچه بيشتر باشد سه عدد يا بيشتر ميل مهار قرار داده و سقف نعل درگاهي را بطريق ضربي با آجر مي پوشانند.

ميل مهارهاي حتي المقدور بايد در وسط عرض تيرآهن قرار گيرد. چنانچه بالا يا پائين تيرآهن باشد در موقع پوشش نعل درگاه ممكن است فشار از طرفي وارد آمده و آنرا به جهتي حركت دهد. چنانچه تيرآهن را مستقيماً روي آجركاري نصب نمايند فشارهاي بالا نبش كار را خورد كرده و آجرهاي را متلاشي نموده خراب مي شود. نعل درگاهي آهني مثل تير ساده كار مي كند. اگر نعل درگاه را بخواهند با يك تيرآهن بپوشانند ضخامت ديوار بالاي تعل ممكن است نتواند روي يك تير تكيه كند، تعادل خود را از دست داده خراب ميشود. نعل درگاهي آهني را به صورت دو تيرآهن به موازات يكديگر به كار ميبريم.

 

نعل درگاهي بتني

نعل درگاهي بتني – محل نعل درگاهي را با تخته قالب بندي نموده و داخل آنرا با ميله هاي گرد آهني آرماتوربندي مي نمائيم و حجم تمام قالب را با بتن پر نموده پس از خودگيري بتن قالب را باز و بقيه كار را ادامه ميدهيم.