شمع بندي

به منظور ايجاد حايلهاي موقتي براي ساختمان يا سازة در حال احداث از اشكال مختلف شمع بندي استفاده مي شود. موارد معمولي كه احتمالاً به شمع بندي نياز دارند عبارتند از:

1-ايجاد حايل براي ديوارهاي خطرناكي كه ممكن است در اثر نشست، شكم دادن يا يكبر شدن دچار ناپايداري شوند.

2-جلوگيري از معيوب شدن ديوارهاي سالمي كه زمين مجاور تكيه گاهشان خاكبرداري مي شود، به عنوان مثال براي احداث زيرزمين در نزديكي ديوارهاي كامل.

3-ايجاد حايل براي ساختمان يا بناي مجاور در طول عمليات تخريب

4-براي حمايت قسمت فوقاني ديوار در خلال مدتي كه در بخش تحتاني ديوار دهانه بزرگي ايجاد مي شود.

5- ايجاد حايل براي سقف يا كف هنگامي كه ديوار حايل با تير جانشين مي شود.

چوب نرم ساختماني معمولترين ماده اي است كه براي قطعات شمع بندي مورد استفاده قرار مي گيرد. نسبت مقاومت چوب به وزن آن كاملا مشابه فولاد ساختماني بوده و سازگاري آن بهتر از فولاد است. با متصل كردن قطعات لولهه هاي داربستي به يكديگر نيز مي توان شمع بندي را انجام داد.

 

سيستمهاي شمع بندي

سه سيستم اصلي در شمع بندي وجود دارد:

1-شمع بندي عمودي.

2-شمع بندي مايل.

3-شمع بندي افقي.

 

شمع بندي عمودي

اين نوع شمع بندي براي حمايت از بارهاي مرده كه به شكل عمودي و به طرف پايين عمل مي كنند، مورد استفاده قرار مي يگرد. شمع بندي عمودي در ساده ترين شكل خود از يك تير عمودي يا شمع يا يك تير فوقاني و يك تير تحتاني تشكيل شده است و براي تخفيف بار شمع و تنظيم و بستن آن وسايل ديگري نيز وجود دارد. براي اين منظور معمولا سرهاي دو شمع را به كمك يك پل يا شمعك به يكديگر متصل مي كنند. بارهاي توسط اين تير به شمعها و نهايتا به سمت پايين به طرف صفحه محكم تكيه گاه منتقل مي شوند.

 

كارهاي لازم براي برپايي موفقيت آميز شمع بندي عمودي به ترتيب عبارتند از:

1-بررسي كامل محل جهت مشخص كردن:

(a) تعداد شمعهاي لازم با توجه به بارهاي احتمالي و موقعيت پنجره ها.

(b) موقعيت تأسيسات زيرزميني كه گاهي لازم است از آنها احتراز كرده و يا بر رويشان پل زده شود.

2-نصب كردن تيرهاي حايل سقف در بين صفحات فوقاني و تحتاني جهت حذف بارهاي كف و بام از روي ديوار. تيرهاي حايل را بايد تا حد امكان نزديك ديوار مستقر كرد.

3-شمع گذاري مكان تمامي پنجره هاي واقع در محدوده شمع بندي جهت جلوگيري از تغيير شكل يا جابجايي دهانه. براي اين منظور معمولا برروي ديوارهاي داخلي دهانه تخته هاي چوبي قرار مي دهند و بين آنها تيرهاي حايل نصب مي كنند. در برخي موارد براي ايجاد سطح كافي تكيه گاه جهت تخته هاي چوبي بايد چهارچوب پنجره برداشته شود.

4-ايجاد سوراخهايي كمي بزرگتر از سطح مقطع پلها يا شمعكها در ديوار.

5-ايجاد سوراخ در سقفها و كف ها براي عبور شمعها.

6-استقرار و تراز كردن تكيه گاهها برروي سطحي محكم و برداشتن سنگفرشها در صورت ضرورت.

7-برپاسازي، گوه كوبي و محكم كردن قطعات شمع بندي.

بايد پس از اتمام كار بنا و قبل از برداشتن حايلها، شمع بندي حداقل به مدت يك هفته در مكان خود باقي بماند، تا اطمينان حاصل شود كه بناي جديد قدرت كافي براي تحمل بار كسب كرده است.