سقف كاذب يا سقفهاي دوپوش

سقف كاذب يا سقف دوپوش – سقف كاذب در بيشتر ساختمانهاي امروزي مورد استفاده قرار ميگيرند. سقف كاذب را بچند طريق بشرح دزير ميسازند – سقف كاذب در پوشش هاي شيرواني – بتن آرمه – تيرآهن – پوشش آجر مجوف و غيره ساخته ميشود.

سقف كاذب در ساختمانهاي بتني – در ساختمانهيا بتني موقع قالب بندي در فاصله هاي معين قالب را سوراخ و ميله هاي آهني بقطر بين شش تا ده ميليمتر از سوراخهاي تخته ها عبور داده و آن را به قسمت هاي آهن بتن بسته يا جوش ميدهند و بتن ريزي مينمايند. در موقعيكه بتن خودگيري را انجام داد و قالب ها را باز نمودند، ميله هاي مذكور به سقف بطور عمودي آويزان ميباشد كه بعداً باندازه داخواه زير آن بوسيله ميله آهن يا تخته بندي (لاپه) بيك سطح صاف درآورده، و روي آن را با رابيتز يا ني هاي بافته شده يا با يونوليت و صفحات ضد صورت يا با كانتكس (ني فشرده شده) سقف سازي مي نمايد. فاصله بين سقف كاذب و سقف اصلي كه يك فضاي آزاد ميباشد بيشتر براي محل كانال هاي تهويه و محل لوله هاي آب و فاضل آب استفاده ميشود (روي ني و رابيتز را اول اندود گچ و خاك و بعد روي آن را سفيد ميكنند ولي يونوليت و يا صفحات ضد صوت را مستقيماً روي لاپه ها چسبانده و در نماسازي از آن استفاده مي نمانيد.

 

قرنيز

قرنيز عبارت است از پلاك هاي بتني يا سيماني كه براي جلوگيري از آب باران و نفوذ رطوبت در ديوارهاي ساختمان از آن استفاده مي كنند محل مصرف آن در پايين ديوار و روي ديوارها و روي جان پناه پشت بام ميباشد. داخل ساختمان روي فرش موزائيك شروع ديوار را قرنهيزچسباني مي كنند تا رطوبت شستشوي كف به ديوار نرسيده، يا در موقعيكه پاي ديوار را با پارچه هاي مرطوب نظافت يا شستشو مي كنند اثر رطوبت به ديوار نرسد. قرنيز داخل ساختمان را از چند نوع مصالح مي توان تهيه نمود. قرنيز سيماني – چوبي – لاستيكي – پلاستيكي و سنگ. ولي براي لبه هاي ديوار و يا بالاي پشت بام ها از قرنيز سيماني يا سنگي استفاده مي كنند چون تماس مستقيم با رطوبت آب دارد.

 

پله بتني

پله معلق بتني – براي ساختمان يك پله بتني اول قالببندي انجام ميگيرد. پس از نصب آهن هاي داخل پله (آرماتور) و بستن آنها كاملا به بكديگر قالب بندي پله ها را انجام داده بعد از آماده شدن قالب و آرماتوربندي آن بتن ساخته شده را داخل قالب مي ريزند. اين قالب تا زمان خودگيري بتن در محل پله ها باقي مي ماند (خودگيري بتن بايد در رطوبت آب باشد) پس از باز كردن قالب پله ها را با هر نوع مصالحي كه لازم باشد مي سازند يا سنگ نصب مي كنند.

 

دست انداز با نرده آهني

دست انداز با نرده آهني – دست انداز با نرده آهني لب پله ها بفرمهاي مختلف ساخته ميشود. براي نصب در سه محل پله، دست انداز را با پايه هائي بفاصله تقريبي 5/1 متر انتخاب و اتصال مي دهند محل اتصال اين پايه ها به تيرآهن زيرپله كه براي پوشش طاق ضربي نصب شده بود ميباشد. و يا در روي پله پايه ها را سوراخ و جاسازي مي كنند. بهترين اتصال همان اتصال به تيرآهن زير پله ميباشد چون محكمتر و در ضمن محلي، از طول پله را نمي گيردا و دست انداز در انتهاي خط فاصل پله قرار مي گيرد. در پله هاي آهني و سنگ پلاك، دست انداز مستقيماً به آهن پله ها جوش ميشود.

 

قالب بندي

قالب بندي – براي بتن ريزي سقف – نعل درگاهي – جدول، شناژ و كليه كارهائي كه بايد بتن ريزي شود احتياج به قالب بندي هست. قالب بندي را در ساختمان كفراژ مينامند و آن عبارت است از تخته هائي كه ضخامت آن در حدود دو سانتيمتر يا بيشتر پهلوي يكديگر قرار ميدهند و پس از فرم دادن تخته ها بتن را در داخل آن ريخته، بتن خودگيري خود را كه انجام داد تخته ها را باز مي نمايند. قالب بندي تنها شامل تخته هائي كه بتن داخل آن ميريزند نيست، به اطراف تخته هاي قالب تعدادي چوب چهار تراش قرار گرفته (چوب چهارتراش همان چوب هاي مكعب شكل ميباشد) كه بنام كلاف ميباشند. تخته هاي قالب را پهلوي يكديگر قرار داده و چوب هاي كلاف را اطراف آن ميكوبند. بطوريكه تمام تخته ها در داخل كلاف جاي گير ميشوند. كلاف كشي در قالب براي هر يك متر طول و گاهي كمتر لازم مي باشد چون اگر فاصله كلاف ها بيشتر شود حجم بتن ريزي شده به بدنه قالب فشار وارد آورده و تخته هاي قالب اگر نشكند حالت كماني بخود ميگيرد و گاهي ممكن است قالب را بطور كلي خراب نمايد. قالب بتن اگر روي زمين باشد مانند محل فونداسيون ها و شناژهاي زيرساختمان مانند اطراف آنرا با چوب هاي دستك محكم مي كنيم بطوريكه فشار بتن بهر طرف كه باشد قالب مقاومت كند و فشار را خنثي نمايد. البته دستك ها را بشكل شمع مايل بطريقي قرار ميدهيم كه يك سر آن به بالا و يا وسط قالب ميخ شده و سر ديگر آن بطور مايل به زمين برسد براي اينكه تيزي سر شمع فشار بزمين نياورد و زمين را قلم تراش نكند (قلم تراش يعني باندازه سر شمع دستك زمين را كنده و بطور مايل شمع از زمين خارج گردد) ميخ چوبي به پاي دستكها مي كوبيم و سر دستك را به ميخ هاي چوبي اتصال مي دهيم.

 

قفل و بست و اتصال آجرها كه در اصطلاح بنائي به آن هشت گير مي گويند در تمام آجرچيني ها موجود ميباشد و براي ديوارهاي دومرحله اي بيشتر در مواقعي به كار مي رود كه ديوار را دو مرحله بسازند يعني قسمتي از آن را بسازند و قسمت دوم را چندي بعد از آن تمام كنند. هشته گير بر سه نوع است:

1-هشته گير پله اي كه به آن لاريز نيز مي گويند. لاريز در ديوارهاي طولي به كار مي رود يعني اگر طول ديوار زياد باشد و نتوانند آن را در يك مرحله تمام كنند قسمت اول را كه آماده به كار باشد مي سازند و در هر رديف آجركاري به اندازه  آجر از طرف طول عقب نشيني مي كنند سپس قسمت دوم راد كه خواستند هر رديف آجركاري را بالازير سابق وصل و ملاطهاي آن را پر مي كنند. لاريز را مي توان دوطرفه انجام داد و قسمت آن را بعد پر كرد.

2-دوم هشته گير عمودي مي باشد كه هم در ديوارهاي طولي مي توان به كار بست و هم در ديوار كه نسبت به هم عمود باشد و در اين نوع هشته گير در هر يك رديف در ميان  آجر را از كار بيرون مي گذارند و عمل آجركاري را انجام مي دهند هر رديف از ديوار بعدي را با اين هشته گيرها با هم وصل مي كنند.