ستون :

 

در سالهاي گذشته ستون ساختمانها را از پروفيلهاي قوطي كه به شكل مربع بودند و يا از دو تا پروفيل unp كه به هم متصل بودند استفاده مي كردند ولي اكنون از دو تا پروفيل I كه يا به صورت چسبيده به هم بوسيله جوش يا دو تا پروفيل را جدا از هم كه توسط ورقهاي به نام تسمه به هم متصل شده اند ، استفاده مي شود.

فاصله اي بين تيرها و ضخامت ورقها و بُعد جوش هم توسط محاسب ، محاسبه شده و بعد اين ستونها اجرا مي شوند.

البته به جز نيروهاي خارج از محوري كه در پاي ستون همان ايجاد مي كند . نيروهاي ديگري نيز وجود دارد كه در پاي ستون ايجاد ممانهاي شديد مي نمايد نيروهاي با دو زلزله و غيره . به همين دليل در پاي ستون و كليه گره ها و  ( محل عبور تيرها ) دتايل مخصوصي اجرا مي نمايد.

بدين طريق كه براي اتصال تيرآهن هاي ستون به يكديگر بجاي تسمه از صحفه اي كه به آن ورق بست مي گويند استفاده مي شود.

ابعاد ورق بست بوسيله محاسبه بدست مي آيد ولي پهناي آن در حدود پشت تا پشت ستون است ( قدري كمتر براي جوشكاري ) و بلندي آن در حدود 50 سانتي متر و ضخامت آن در حدود 10 الي 12 ميلي متر مي باشد.

با توجه به اينكه بطور معمول پي نقطه اي در حدود 80 تا 100 سانتي متر و ضخامت شناژ در حدود 40 سانتي متر مي باشد و بدين ترتيب در حدود 50 تا 60 سانتي متر اختلاف ضخامت دارند. اعلب مهندسين محاسب اين اختلاف ارتفاع را از پائين در نظر گرفته و محل اتصال شناژ به پي نقطه اي را بالاترين سطح پي نقطه اي پيشنهاد مي نمايند ، زيرا چنين فرض مي كنند كه از اين نقطه سريع تر نيروهاي پاي ستون به نقاط ديگر منتقل مي گردد ولي اين كار از لحاظ اجراء با اشكال روبرو مي شود زيرا اگر گودبرداري را تا روي پي انجام دهيم و محل پي هاي نقطه اي و شناژها را در زمين گود كنيم

مي توانيم محل پي ها را بيشتر و شناژها را كمتر خاكبرداري نموده در نتيجه اتصال شناژ به پي نقطه اي مي تواند در بالاترين سطح باشد ولي با توجه به اينكه در اغلب ساختمانها گودبرداري تا زير پي انجام مي شود . لذا شناژ و پي نقطه اي از زير هم سطح بوده و از بالا داراي اختلاف سطح مي باشند در اين صورت بهتر است اين اختلاف ارتفاع با شيب 45 درجه از پي نقطه اي به شناژ برسد البته در اين حالت مقدار بتن مصرفي قدري بيشتر از مقدار پيش بيني شده است .

 

شناژهاي افقي و قائم :

براي اينكه نيروهاي وارده به ساختمان مانند نشست در اثر وزن و يا نيروهاي جانبي مانند باد و زلزله به طور يكنواخت در

تمام نقاط ساختمان پخش گردد كليه پي هاي ساختمان را بوسيله شناژ به همديگر متصل مي كنند حداقل پهناي شنا مساوي ضخامت ديوار روي آن است و ارتفاع شناژ در حدود 40 سانتي متر و يا مساوي پهناي آن مي باشد. شناژ بايد حداقل به چهار عدد ميلگرد 14 سراسري مسطح باشد. ميلگردهاي سراسري بايد بوسيله خاموت ها به همديگر بسته شوند حداقل قطر ميله گردهاي عرضي يا خاموتها 5 يا 6 ميلي متر است اجراي شناژ در مناطق زلزله خيز ايران ضروري است.

در مناطق زلزله خيز شناژهاي افقي طبقات بايد بوسيله شناژهاي عمودي به همديگر متصل گردند . اين

شناژهاي عمودي در كنج اطاقها كه داراي زاويه 90 درجه مي باشند از اهميت بيشتري برخوردار است و بايد دقت اجراء گردد . زيرا اين كنجها از آسيب پذيرترين نقاط ساختمان است. شناژهاي عمودي بايد حداقل به 4 عدد ميله گرد نمره 14 مجهز بوده و اين ميلگردها بوسيله آهنهاي عرضي به همديگر متصل گردد.

بهتر است شناژهاي عمودي در فاصله دو سقف بوسيله آهن هاي دوخت افقي حداقل در دو نقطه به ديوار مجاور بسته شود ( تقريباً هر متر طول يك عدد آهن دوخت ) قطر اين میلگردها در نواحي با خطر زلزله متوسط 14 و در نواحي با خطر زلزله زياد 15 يا 20 ميلي متر مي باشد.

در هر حال قطر كليه آهن هاي مصرفي در شناژهاي عمودي و افقي و آهن هاي دوخت بوسيله ي محاسبه تعيين مي گردد.

سطح مقطع شناژهاي عمودي در حدود 40 × 40 سانتي متر مي باشد.

شناژهاي عمودي علاوه بر كنج ها در طول ديوارهاي آجري نيز با فاصله حدود 5/3 متر بايد تكرار شوند . در ساختمانهاي يك طبقه و يا چند طبقه ميلگردهاي شناژ عمودي بايد از پائين در فونواسيون و از بالا به شناژهاي افقي بالا مهار شود و با توجه به اينكه شناژ عمودي طبقات مختلف در چند مرحله اجرا مي شود . هر بار بايد براي شناژ طبقه بالاتر در شناژ پائين آهن هاي ريشه  پيش بيني گردد . طول ريشه در حدود 50 سانتي متر مي باشد بهتر است اين شناژ نيز بوسيله آهن هاي دوخت افقي به ديوار مجاور خود بسته شود اين آهن هاي دوخت به فاصله هر يك متر كافي است ( در طول دو سقف در دو محل ) يكي از بعدهاي شناژ عمودي مساوي ضخامت ديواري است كه شناژ عمودي در آن ساخته مي شود و بعد ديگر آن در حدود 40 سانتي متر است.

بهتر است در طول ديوار در محلي كه شناژ عمودي در آن واقع مي شود در چند طبقه سرآجرها به صورت هشته گير در حدود 2 يا 3 سانتي متر بيرون گذاشته شود تا  هشته گيرها در داخل بتن شناژ عمودي قرار گيرد.