استخراج ساكس هلت داربست

SOXHLET EXTRACTION OF SCAFFOLD                                                  تحقيقات چيفكوفي و همكارانش نشان داد كه آ‎ب استخراج شده از ژل هاي PHEMA و تزريق شده به درون پوست موش ها نسبتاً دردناك است. بنابراين خارج كردن همه عوال سمي از اسفنج هاي PHEM قبل از اعمال به بافت بسيار مهم است. همچنين اگر اكريلاميد كه يك نورو توكسين قدرتمند است يك كومونومور باشد اهميت دوچندان مي شود. روش استخراج ساكس هلت راحت ترين و مؤثرترين شيوه براي خارج سازي مونور باقيمانده و يا هر آغاز گر غير فعال ديگري است. نمونه هاي كوچك را مي توان در انگشتانه يا كاست رشد قرار داده تا از كشيده شدن آنها به درون جريان خروجي محفظه نمونه جلوگيري كرد. اگر اسفنج هاي اصلاح شده نسبت به دما حساس بوه و يا شامل ذرات تخريب پذير باشند مي توان استخراج را در دماي پائين توسط دستگاه جانبي سردساز متصل به محفظه نمونه يا با سيستم ساكس هلت به اجرا در آورد. در زمان كار تحت خلاء از تطبيق ساز مدخل مويرگ خوني در يك فلاسك با كف گرد و دو گردنه جهت توليد رشته اي از حباب هاي هوا براي جلوگيري از ضربه استفاده مي شود. استخراج اسفنج هاي PHEM معمولاً درطول شب انجام مي شود. حداقل تعداد شستشوهاي ضروري براي خارج كردن اجزا سمي نامشخص است اما مقدار يك يا دو استخراج ml40 شايد كافي باشد. از روغن كاري بين مفاصل كاملاً حذر كرده و چربي احتمالي را با كلروفرم يا استون به خوبي پاك مي كنيم.

-استريليزاسيون (سترون كردن)STERILIZATION                                         اسفنج هاي PHEMA را ميتوان تحت اتوكلاو قرار داده و ترجيحاً در آب داخل محفظه درب دار غير پيچشي براي جلوگيري از افزايش فشار، غوطه ور ساخت. اسفنج هاي PHEMA در اثر حضور در چنين دماهايي كمترين تخريب را از خود نشان مي دهند. از پرتودهي گاما ، (KGy 25) نيز مي توان بهره گرفت. التبه احتمال تغيير جزئي حجم شبكه يا بريدگي زنجير وجود دارد.

-نفوذ سلولي داربست هاCELLULAR PENETRATION OF SCAFFOLDS    روش هاي استاندارد كشت سلولي را مي توان براي كاشت اسفنج هاPHEMA استريل در محل بافت مورد نظر يا بارور كردن آنها با سلول ها براي كشت آزمايشگاهي به كار برد. براي بالا بردن نفوذ سلولي اسفنج هاي PHEMA مي توان «پوسته» متخلخل كمتري كه نمونه قالب گيري شده را احاطه كرده است برداشت. اين كار را مي توان با ماشين تراش (بر روي نمونه هاي منجمد) يا توسط تيغ (داربست هاي نيمه منجمد شده در دماي C0 78- به مدت 10 دقيقه) انجام داد. از غوطه ور شدن اسفنج ها در نيتروژن مايع بايد حذر كرد چرا كه سبب از هم پاشيدن اسفنج مي شود. البته اين روش براي تصوير برداري ميكروسكوپي اسكن الكترون (SEM) مي تواند مفيد باشد. (استخراج ساكس هلت، ترك خوردگي را كاهش مي دهد) مطلوب است كه اسفنج هاي PHEMA ساخته شده در حمام اولتراسونيك بدون پوسته باشند. البته گرماي توليد شده در سونيكاتور مي تواند بر جنبش بسپارش اثر بگذارد.