اتصال ستون به فونداسيون :

در اتصال ستون به پي زير هر ستون صفحه فلزي قرار مي دهند ابعاد و قطر اين صفحات بوسيله محاسبه بدست مي آيد . ابعاد صفحات بايد به طوري باشد كه ستون و كليه اتصالات آن مانند نبشي ها و صفحه هاي لچكي و غيره در صفحه قرار گيرد ( براي ستونهاي معمولي 50 × 50 سانتي متر كافي است ) براي آنكه مُمانهاي پاي ستون شديد تر است براي محكم كردن صفحه از چهار ميله گرد كه به آن ها بولت مي گويند به فونداسيون متصل مي گردد . در ساختمانهاي كوتاه ( دو تا سه طبقه ) اتصال صفحه ستون به بولت با جوش اشكالي ندارد ولي در ساختمانهاي بلند اين اتصال بايد حتماً بوسيله مهره باشد.

در اتصال ستون ها را با صفحه زير ستون بايد كنترل كرده تا در موقع تصب روي صفحه زير ستون كليه نقاط آن با صفحه زير ستون مماس باشد و كجي و يا برجستگي موضعي نداشته باشد زيرا در اين صورت نقاط برجسته به يك طرف نيرو وارد كرده و ممكن است در پاي ستون نيروهاي ناخواسته ايجاد شود براي برطرف كردن اين برجستگي ها مي توان با سنگ زدن آنها را مسطح كرد.

در ايران اغلب مهندسين محاسب اتصال ستون به صفحه زير ستون را مطابق شكل با چهار عدد نبشي 10 يا 12 پيشنهاد مي نمايند اين اتصال براي ساختمانهاي كوتاه ( 4 تا 5 طبقه ) مناسب است . ولي براي ساختمانهاي بلندتر كه مماسهاي پاي ستون شديدتر است ، براي اتصال ستون به صفحه زير ستون بايد طرحهاي ديگري را مورد استفاده قرار داد ، و بايد بيشتر از صفحات لچكي استفاده نمود و ابعاد صفحات موجود در بازار ايران اغلب 2 × 1 و يا 6 × 5/1 متر است بهر حال طول و عرض صفحات بايد طوري باشد كه ستون و كليه قطعات اتصال آن در صفحه قرار گيرد . براي زير ستون صفحه دو تكه و جوشي پيشنهاد نمي گيرد. قطر سوراخ محل عبور بولت در حدود يك ميلي متر بيشتر از قطر بولت و فاصله محيط سوراخ تا 5 سانتي متر است و ضخامت صفحه هم نبايد از 10 ميلي متر كمتر باشد .

در زمینه اجرای سازه های فلزی با توجه به اینکه اتصالات اسکلتهای فلزی پیش ساخته  بصورت پیچ و مهره ای  طراحی گردیده است، توجه به نکات زیر الزامی میباشد:

1 باید برای بستن کلیه مهره های مورد استفاده از واشرهای فنری استفاده گردد تا این لرزشها موجب شل شدن پیچها نگردد.

2- توجه داشته باشید تنها تیرهای فلزی که در داخل بتن قرار می گیرند فاقد پوشش رنگ باشند تا یکپارچگی بیشتری با بتن داشته باشند و مابقی اجزاء سازه باید دارای پوشش رنگ باشد.

3- صفحات اتصال مهاربندها و ابتدا و انتهای تیرها باید پس از نصب و آچار کشی نهایی، تنها در صورتی که در بتن مدفون نمی گردند با رنگ پوشش داده شوند .

4- بهتر است برای سهولت کار، پیچهای بولتهای فونداسیون قبل از آغاز بتن ریزی بوسیله گریس پوشانده شوند تا توسط بتن آلوده نگردد.